Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach

Nasz telefon

+48 77 415 13 15

E-mail

parafia@parafiakopice.pl

Kancelaria

Zawsze po Mszy świętej

Regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte.

Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 

 • Cmentarz jest własnością Parafii.
 • Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 • Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 20.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.
 • Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 • Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.
 • Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.
 • Wszelkie prace związane z tzw. małą architekturą(drzewostan, otoczenie grobu)powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 • Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumacje zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych lub z płytek podestów i obejść wokół grobów, stawianie ławek, sadzenie drzewek czy krzewów wysokopiennych.Przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika- nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora .Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie.
 • Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 • Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
 • Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 • Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona w terminie 1 roku dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu
 • Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.
 • Dysponent grobu -osoba która opłaciła miejsce grobowe jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 • Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w okolicy cmentarza parafialnego. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka czy pomnika. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona.
 • Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
      • dla zwłok dzieci do lat 6:
      • dla pozostałych zwłok:
      • dla urn ze szczątkami zwłok:
      • długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m,
      • odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m,
      • długość 2m, szerokość 1m, głębokość 1,7m,
      • odstępy – od każdego boku 0,5m,
      • długość 0,6m, szerokość 0,4m, głębokość 1m,
      • odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.
 • Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
 • Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:
 • Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 05,m. Ziemia wydobyta może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
 • Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 • Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
 • Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu Lu więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 • Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.
 • Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 • Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 • Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonywanie.
 • W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 października 1970 w sprawie cmentarzy , prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych i instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku.

Zarząd Cmentarza

Opłaty cmentarne uiszczamy w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania (wtorek, czwartek, piątek po mszy wieczornej).

Opłatom cmentarnym podlegają:

1.Rezerwacja miejsca cmentarnego na 20 lat
2.Opłata tzw. pokładnego po upływie 20 lat od pochówku (istniejącego już grobu)
3.Wjazd na cmentarz aby wykonać  prace przy grobie
4.Postawienie nowego pomnika na grobie
5.Modernizacja starego nagrobka

6. kladzenie kostki wokól grobów

Opłaty cmentarne są przekazywane na konta Rad Parafialnych poszczególnych wiosek i są przeznaczone na utrzymanie cmentarzy.

 


Drukuj   E-mail
Kościół parafialny w Kopicach wzniesiony w latach 1802-1822 w stylu neoklasycystycznym. Kościół św. Bartłomieja w Więcmierzycach wzmiankowany był już w średniowieczu. Obecna świątynia została wybudowana w 1621 r. w stylu renesansowym.

Zadzwoń

+48 77 415 13 15

Napisz do nas

parafia@parafiakopice.pl

Adres parafii

Kopice 27a | 49-200 Grodków